Ett miljöledningssystem är ett sätt att organisera miljöarbetet i en verksamhet.

ISO 14001 fastställer hur ett miljöledningssystem skall byggas upp och vilka funktioner som skall finnas.

Till exempel skall systemet innehålla en grundläggande policy, tidsatta mål i en handlingsplan och även en uppföljning av miljöarbetet.

ISO-standarden kräver inte att organisationen är miljövänlig i alla avseenden, men att det finns

en styrning av aktiviteterna utifrån ett miljö perspektiv och att man arbetar med och

förbättrar den verkan på miljö som verksamheten har.

Lagar och krav

Det är viktigt att vi vet vilka lagar och krav som omfattar verksamheten och hur väl vi efterlever dom.

Det som är viktigast för Alfing är:

  • Avfallsförordningen – att vi hanterar, sorterar och skickar iväg avfall på ett korrekt sätt
  • REACH – att vi ser till att ha säkerhetsdatablad på alla kemikalier i verksamheten och att dessa är korrekt uppmärkta
  • Systematiskt brandskyddsarbete – att det finns en ansvarig för brandskyddsarbetet, att utrustning kontrolleras och sköts med serviceintervall.

Viktiga roller inom miljö

Inköp – att se över möjligheterna till bättre miljöval och vara medveten om effekten på miljöaspekterna när vi till exempel köper nya maskiner och andra installationer.

Planering/beredning – att i möjligaste mån planera in jobben så att vi utnyttjar respektive körning så optimalt som möjligt avseende spill och antal order.

Ansvariga för inköp av kemikalier/färg – begära säkerhetsdatablad och lägga in dessa i mapp i nätverket samt uppdatera kemikalieregister

Avfallsansvarig – se till att källsortering görs korrekt, beställa transport av avfall, säkerställa att transportörer och mottagare har erforderliga tillstånd

Säkerhetsansvarig – ansvarig för brandskyddsarbetet

 

Alla – vara medvetna om miljöpåverkan och hitta förbättringar – att göra rätt från början, tänka på källsortering, se över hur vi kan göra saker effektivare/smidigare, släcka lyse och stänga av maskiner efter sig samt att ta tillvara de resurser vi förbrukar på bästa sätt.

Policy

För Alfing är det viktigt att arbeta med miljöfrågor på ett sådant sätt att företagets tillverkningsprocesser, produkter och annan verksamhet utgör en belastning på miljön i så liten omfattning som möjligt.

Påverkan på miljön som förorsakas av företagets aktiviteter skall därför förebyggas genom att identifieras, kvantifieras, minimeras och på sikt i möjligaste mån elimineras.

Ett viktigt element i detta arbete skall vara att vi verkar för att ständigt förbättra våra rutiner och metoder för att minska organisationens påverkan på miljön.

Gällande miljölagstiftning och ansvariga myndigheters med stöd av denna lagstiftning utfärdade förordningar, regler, råd och anvisningar skall utgöra minimikrav i vårt miljöarbete.

Mål och handlingsplan

Miljömålen är:

  • Byte till energisnåla lysrör.
  • Att se över vår energianvändning och under 2018 effektivisera denna med 15% jmf med 2016 års energiförbrukning

Ju mer vi gör rätt från början, ju mindre resurser tar vi anspråk. Målen följs upp en gång i halvåret vid ledningens genomgång. Eventuella åtgärder/ förbättringsförslag förs in i handlingsplanen. Statistik och hur det går sätts upp på anslagstavlorna.

Miljöprestanda

För att ha koll på övriga miljöaspekter och hur förbrukningen ser ut, följer vi också upp

  • vilka kemikalier som finns i verksamheten
  • statistik över energiförbrukning,
  • återvunnen mängd material
  • avfallsstatistik

Miljöaspekter

Det grundläggande i miljöarbetet är att identifiera sina miljöaspekter, dvs på vilket sätt påverkar vi miljön? Ofta talar man om utsläpp till luft och vatten, användning av energi och kemikalier och avfall, men det handlar i ett större perspektiv om att använda de resurser man tar i anspråk på ett så bra sätt som möjligt.

För Alfing som inte är en tung kemisk industri eller har serieproduktion, hamnar miljöarbetet mycket om att göra rätt från början, precis som för kvalitet. Att inte ta mer resurser i anspråk än nödvändigt är bra för miljön, dvs om vi gör rätt från början och inte behöver omarbeta, köra om, så gör vi det så effektivt som möjligt och ”slösar” inte med resurserna. Miljöaspekterna finns listade i ett Miljöaspektsregister som finns inlagt i nätverket.

Betydande miljöaspekter

Ständiga förbättringar är en viktig del av ISO 14001. För att prioritera vilka miljöaspekter man ska fokusera på, ”viktar” man dessa för att ta fram det som standarden kallar betydande miljöaspekter. Det är de miljöaspekter som är viktigast att jobba med.

För Alfing är det förbrukning av energi såsom el, fjärrvärme och gasol som är de mest betydande miljöaspekterna.